Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
care-worn
care-worn
['keəwɔ:n]
Cách viết khác:
care-laden
['keə,leidən]
như care-laden


/'keə,leidn/ (care-worn) /'keəwɔ:n/
worn) /'keəwɔ:n/

tính từ
đầy lo âu, đầy lo lắng

Related search result for "care-worn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.