Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
card man
card+man
['kɑ:dmæn]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (như) card holder


/'kɑ:dmæn/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (như) carholder

Related search result for "card man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.