Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
candor
candor
['kændə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) candour


/'kændə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) candour

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "candor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.