Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calf's teeth
calf's+teeth
['kɑ:fsti:θ]
danh từ số nhiều
răng sữa


/'kɑ:vzti:θ/

(bất qui tắc), danh từ số nhiều
răng sữa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.