Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calculability
calculability
[,kælkjulə'biliti]
danh từ
tính có thể đếm được, tính có thể tính đượctính, chất tính được
effective c. (logic học) tính chất, tính được hiệu quả

/,kælkjulə'biliti/

danh từ
tính có thể đếm được, tính có thể tính được

Related search result for "calculability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.