Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
calaber
calaber
Xem calabar


/,kælə'bɑ:/ (calaber) /,kælə'bɑ:/

danh từ
bộ da lông sóc xám (làm khăn choàng)

Related search result for "calaber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.