Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caber
caber
['keibə]
danh từ
sào, lao (bằng thân cây thông non dùng trong một trò chơi thể thao ở Ê-cốt)
tossing the caber
trò chơi ném lao


/'keibə/

danh từ
sào, lao (bằng thân cây thông non dùng trong một trò chơi thể thao ở Ê-cốt) !tossing the caber
trò chơi ném lao

Related search result for "caber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.