Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cứngadj
Hard; tough; rigid

[cứng]
tính từ
Hard; tough; rigid; firm; solid; strong; steadfast
đất cứng
firm soil; stiff soil
nằm chết cứng
lie stiff in death
có cứng mới đứng được đầu gió
(prov.) one must be tough to have the wind in one's faceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.