Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cầu lông


[cầu lông]
battledore and shuttlecock; badminton
Quả cầu lông
Shuttlecock
Chơi cầu lông
To play badminton
Cô ấy chơi cầu lông giỏi / dở
She's a good/poor badminton player; she's good/poor at badmintonBadminton
chơi cầu lông to play badminton
quả cầu lông a shuttlecock


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.