Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cần yếuadj
Indispensable and important, essential
    điều kiện cần yếu an essential condition, a sine qua non condition


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.