Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cần kiệm


[cần kiệm]
Industrious and thrifty; industrious and economic
cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội
to build socialism with industry and thriftIndustrious and thrifty


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.