Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cất giọng


[cất giọng]
to begin to sing; to burst/break into songBegin to sing, begin a song; raise one's voice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.