Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cấp tiếnadjective
Radical
đảng cấp tiến The Radical Party

[cấp tiến]
radical; progressive
Chủ nghĩa cấp tiến
Radicalism
Đảng xã hội cấp tiến
The radical-socialist partyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.