Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cải hóa


[cải hóa]
(từ cũ, nghĩa cũ) transform, change, reform, convert(cũ) Transform, change, reform


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.