Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
công trái



noun
State loan; government bond

[công trái]
public debt
viết tắt của phiếu công trái



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.