Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cân xứng


[cân xứng]
proportionate; correspond (to, with), conform (to); be in keeping/line (with)
đoạn cuối của bài văn không cân xứng với phần đầu
the final part of the essay was not proportionate to its beginning
corresponding to; conformable (to), symmetrical
tính cân xứng
symmetryProportionate
đoạn cuối của bài văn không cân xứng với phần đầu the final part of the essay was not proportionate to its beginning


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.