Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bye-law
bye-law
['bailɔ:]
Cách viết khác:
by-law
['bailɔ:]
như by-law


/'bailɔ:/ (bye-law) /'bailɔ:/
law) /'bailɔ:/

danh từ
luật lệ (của) địa phương; quy chế (của một) ngành

Related search result for "bye-law"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.