Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bye/bai/

tính từ

thứ yếu, phụ

    bye road những con đường phụ

danh từ

cái thứ yếu, cái phụ

!by the bye

(như) by the by


Related search result for "bye"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.