Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bush-whacker
bush-whacker
['bu∫,wækə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quân du kích (trong cuộc kháng chiến chống Anh giành độc lập)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người ở trong rừng rậm
dao găm (để đi rừng)


/'buʃ,wækə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quân du kích (trong cuộc kháng chiến chống Anh giành độc lập)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người ở trong rừng rậm
dao găm (để đi rừng)

Related search result for "bush-whacker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.