Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bullfight
bullfight
['bulfait]
Cách viết khác:
bullfighting
['bulfaitiη]
danh từ
trận đấu bò, trò đấu bò (ở Tây ban nha)


/'bulfait/

danh từ
trận đấu bò, trò đấu bò (ở Tây ban nha)

Related search result for "bullfight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.