Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
broad bean
broad+bean
['brɔ:d'bi:n]
danh từ
(thực vật học) đậu tằm


/'brɔ:d'bi:n/

danh từ
(thực vật học) đậu tằm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "broad bean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.