Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
break open


    Chuyên ngành kỹ thuật
mở tung
xới tung
    Lĩnh vực: xây dựng
mở toang (cửa)
váo xới
xẻ rãnh. Xáo tung


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.