Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brackish
brackish
['bræki∫]
tính từ
(nói về nước) hơi mặn; lợ


/'brækiʃ/

tính từ
hơi mặn, mằn mặn (nước)

Related search result for "brackish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.