Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blue-pencil
blue-pencil
['blu:'pensl]
ngoại động từ
đánh dấu bằng bút chì xanh; chữa bằng bút chì xanh, gạch bằng bút chì xanh
kiểm duyệt


/'blu:'pensl/

ngoại động từ
đánh dấu bằng bút chì xanh; chữa bằng bút chì xanh, gạch bằng bút chì xanh
kiểm duyệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blue-pencil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.