Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blue-book


/'blu:buk/

danh từ
sách xanh (báo cáo của nghị viện hay hội đồng tư vấn Hoàng gia)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sách xanh (ghi những chi tiết về thân thế viên chức trong chính phủ Mỹ)

Related search result for "blue-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.