Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blue fear
blue+fear
['blu:'fiə]
Cách viết khác:
blue funk
['blu:'fʌηk]
danh từ
sự sợ xanh mặt


/'blu:'fiə/ (blue_funk) /'blu:'fʌɳk/

danh từ
sự sợ xanh mắt

Related search result for "blue fear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.