Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blowtorch

blowtorch
['bloutɔ:t∫]
Cách viết khác:
blowlamp
['bloulæmp]
như blowlamp


/'bloulæmp/ (blowtorch) /'bloutɔ:tʃ/

danh từ
đèn hàn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.