Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blockish
blockish
['blɔki∫]
tính từ
như khối, như tảng, như súc
ngu dốt, đần độn


/'blɔkiʃ/

tính từ
như khối, như tảng, như súc
ngu dốt, đần độn

Related search result for "blockish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.