Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bird-catcher
bird-catcher
['bə:d,kæt∫ə]
danh từ
người đánh bẫy chim, người bắt chim


/'bə:d,kætʃə/

danh từ
người đánh bẫy chim, người bắc chim

Related search result for "bird-catcher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.