Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biogenesis
biogenesis
[,baiou'dʒenisis]
Cách viết khác:
biogeny
[bai'ɔdʒini]
danh từ
thuyết phát sinh sinh vật


/'baiou'dʤenisis/ (biogeny) /bai'ɔdʤini/

danh từ
thuyết phát sinh sinh vật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "biogenesis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.