Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biblical
biblical
['biblikəl]
tính từ
(thuộc) kinh thánh


/'biblikəl/

tính từ
(thuộc) kinh thánh

Related search result for "biblical"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.