Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bias
bias
['baiəs]
danh từ
độ xiên, dốc, nghiêng
đường chéo
to cut on the bias
cắt chéo (vải)
(nghĩa bóng) sự thiên về; thành kiến; xu hướng
to have a bias in favour of/towards something
có khuynh hướng thiên về cái gì
to have a bias against someone
có thành kiến không tốt đối với ai
(vật lý) thế hiệu dịch
automatic bias
thế hiệu dịch tự động
ngoại động từ
(to bias somebody towards / in favour of / against somebody / something) làm cho có thành kiến
to be biased against somebody
có thành kiến không tốt đối với ai
a biassed account/jury
một báo cáo, một ban giám khảo thiên vị
he is clearly biassed/biased in the government's favour
rõ ràng là anh ta có xu hướng bênh vực chính phủ(Tech) thiên áp, điện áp lệch; thiên lưu; thiên từ; dời chỗ; lệch, dịch (d)


(thống kê) độ chênh lệch, sai số hệ thống rời, dịch chuyển
downwarrd b. (thống kê) chệch xuống dưới, chệch thấp đi
grid b. sự dịch chuyển lưới


inherent b. tk độ chệch không khử được
interviewer b. (thống kê) độ chệch phủ quan (độ chệch của kết quả điều tra do
chủ quan người điều tra gây ra)
upward b. tk chệch lên trên, chệch lên cao
weight b. độ chệch trọng lượng (độ chệch do giảm trọng lượng sai gây ra)

/'baiəs/

danh từ
độ xiên, dốc, nghiêng
đường chéo
to cut on the bias cắt chéo (vải)
(nghĩa bóng) khuynh hướng, sự thiên về; thành kiến
to have a bias in favour of something có khuynh hướng thiên về cái gì
to bias towards someone thiên vị đối với ai
to have a bias against someone thành kiến đối với ai
(vật lý) thế hiệu dịch
automatic bias thế hiệu dịch tự động

phó từ
xiên, nghiêng
chéo theo đường chéo

ngoại động từ
hướng
to the opinions of the people hướng dư luận của quần chúng
gây thành kiến
to be bias (s)ed against somebody có thành kiến đối với ai
ảnh hưởng đến (thường là xấu)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bias"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.