Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
biến hóa



Transform, evolve
    Quá trình từ vượn biến thành người The evolution of the ape into man
Versatile, multiform
    Chiến thuật biến hóa Versatile tactics


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.