Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beseem
beseem
[bi'si:m]
động từ không ngôi
phải, đúng; thích hợp, hợp lẽ
it ill beseems you to refuse
anh cứ từ chối là không đúng


/bi'si:m/

động từ không ngôi
phải, đúng; thích hợp, hợp lẽ
it ill beseems you to refuse anh cứ từ chối là không đúng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "beseem"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.