Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
belaud
belaud
[bi'lɔ:d]
ngoại động từ
hết lời ca ngợi, hết lời tán dương


/bi'lɔ:d/

ngoại động từ
hết lời ca ngợi, hết lời tán dương

Related search result for "belaud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.