Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bee-master
bee-master
['bi:,mɑ:stə]
danh từ
người đàn ông nuôi ong


/'bi:,mɑ:stə/

danh từ
người nuôi ong

Related search result for "bee-master"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.