Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bedder
bedder
['bedə]
danh từ
người đánh luống
cây thích hợp với cách trồng ở luống
(từ lóng) buồng ngủ


/'bedə/

danh từ
người đánh luống
cây thích hợp với cách trồng ở luống
(từ lóng) buồng ngủ

Related search result for "bedder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.