Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bear's cub
bear's+cub
['beəzkʌb]
Cách viết khác:
bear's whelp
['beəzwelp]
danh từ
gấu con


/'beəzkʌb/ (bear's_whelp) /'beəzwelp/

danh từ
gấu con


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.