Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bay-tree
bay-tree
['beitri:]
danh từ
(thực vật học) cây nguyệt quế


/'beitri:/

danh từ
(thực vật học) cây nguyệt quế

Related search result for "bay-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.