Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bathing-costume
bathing-costume
['beiðiη,kɔstju:m]
danh từ
quần áo tắm


/'beiðiɳ,kɔstju:m/

danh từ
quần áo tắm

Related search result for "bathing-costume"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.