Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
batfowl
batfowl
['bætfɑul]
nội động từ
bắt chim bằng đèn sáng (làm cho chúng quáng ánh đèn)


/'bætfɑul/

nội động từ
bắt chim bằng đèn sáng (làm cho chúng quáng ánh đèn)

Related search result for "batfowl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.