Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basis


/'beisis/

(bất qui tắc) danh từ, số nhiều bases

/'beisi:z/

nền tảng, cơ sở

căn cứ (quân sự)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "basis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.