Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basicity
basicity
[bei'sisiti]
danh từ
(hoá học) tính bazơ; độ bazơ


/bei'sisiti/

danh từ
(hoá học) tính bazơ; độ bazơ

Related search result for "basicity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.