Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
basic/'beisik/

tính từ

cơ bản, cơ sở

    basic principle những nguyên tắc cơ bản

    basic frequency tần số cơ sở

(hoá học) (thuộc) bazơ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "basic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.