Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
baptistry
baptistry
['bæptistri]
Cách viết khác:
baptistery
['bæptistri]
danh từ
(tôn giáo) nơi rửa tội (ở nhà thờ)


/'bæptistri/ (baptistery) /'bæptistri/

danh từ
(tôn giáo) nơi rửa tội (ở nhà thờ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "baptistry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.