Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banns


/bænz/

(bất qui tắc) danh từ số nhiều

sự công bố hôn nhân ở nhà thờ

!to call (ask, publish, put up) the banns; to have one's banns called

thông báo hôn nhân ở nhà thờ


Related search result for "banns"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.