Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ball-point pen
ball-point+pen
['bɔ:lpɔint'pen]
danh từ
bút bi


/'bɔ:lpɔint'pen/

danh từ
bút bi

Related search result for "ball-point pen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.