Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bald-head
bald-head
['bɔ:ldhed]
Cách viết khác:
bald-pate
['bɔ:ldpeit]
danh từ
người hói đầu


/'bɔ:ldhəd/ (bald-pate) /'bɔ:ldpeit/
pate) /'bɔ:ldpeit/

danh từ
người hói đầu

Related search result for "bald-head"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.