Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bagging
bagging
['bægiη]
danh từ
vải may bao, vải may túi


/'bægiɳ/

danh từ
vải may bao, vải may túi

Related search result for "bagging"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.