Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
back-drop
back-drop
['bækdrɔp]
Cách viết khác:
back-cloth
['bækklɔθ]
như back-cloth


/'bækklɔθ/ (back-drop) /'bækdrɔp/
drop) /'bækdrɔp/

danh từ
(sân khấu) phông
(điện ảnh) màn ảnh

Related search result for "back-drop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.